Návštěva Jana Tecla v Heřmanově Městci

19.02.2020

Cílem výjezdního senátorského odpoledne Jana Tecla na Chrudimsku 17. února byl Heřmanův Městec.

Krátce po poledni Jan Tecl navštívil městský úřad, kde se setkal se starostou města Josefem Kozlem. Úvodní rozhovor se týkal témat komunální politiky z pohledu starostů Heřmanova Městce a Havlíčkova Brodu, zájmu občanů z obou měst o veřejné záležitosti a rozdílnosti vzhledem k velikosti obou měst. Pan starosta Kozel zmínil participativní rozpočet (projekty navržené z řad veřejnosti), zájem spíše starší generace občanů o akce setkávání s veřejností pod názvem "Na kávu se starostou...", zkušenosti po zřízení městské policie v souvislosti s reorganizací územní působnosti obvodních oddělení Policie ČR. Ve vazbě činnost sportovních oddílů ve městě se zajímal také o fungování nové Národní sportovní agentury.

V další části rozhovoru poukázal pan starosta na problém financování rekonstrukce a vybavení základní školy z běžných dotačních programů. Původní budova školy z konce 19. století prošla během let několika úpravami a přístavbou, přesto potřebuje zmodernizovat, aby splňovala nároky na současné trendy v oblasti vzdělávání. Školu navštěvuje v 31 třídách více než 750 chlapců a děvčat, přitom většina žáků je ze spádových obcí. Město Heřmanův Městec a škola svou velikostí nesplňují kritéria pro získání aktuálních dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj (podpora obnovy a rozvoje venkova) nebo program je určen k jiným potřebám (podpora vytvoření nových výukových kapacit). Město za této situace, při omezené podpoře 11 obcí mikroregionu, bude financovat rekonstrukci základní školy v investici 37 mil. Kč z vlastního rozpočtu, což vzhledem k celkové částce rozpočtu hospodaření města bude značný zásah do jiných, také potřebných investic. Pan senátor slíbil problém, obecně týkající se podobné kategorie měst, projednat ve výboru pro školství a vzdělávání, případně konzultovat na úrovni příslušného ministerstva.

Na závěr návštěvy Heřmanova Městce si pan senátor za doprovodu starosty města prohlédl budovy bývalé synagogy a židovské školy v Komenského ulici. Zchátralé objekty byly v letech 1997 - 2001 opraveny a uvedeny do své původní podoby a od té doby se zde konají různé koncerty a slavnostní příležitosti včetně svatebních obřadů. Od roku 2002 slouží jedna z budov také jako stálá galerie, která shromažďuje sbírku uměleckých děl východočeských malířů a sochařů 20. století. Rozsáhlou sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží darovali městu manželé Horákovi.

Hlubší zájem senátora Jana Tecla o památky kulturního dědictví a výtvarné umění byl zkrácen povinností dodržení času k další naplánované návštěvě v nedalekých Prachovicích, proto se dohodl se starostou Josefem Kozlem na opakování návštěvy v Heřmanově Městci k informování po projednání ve věci dotačních programů.