Jan Tecl: Můj názor na problematiku dětských spolků

15.10.2017

V minulých dnech se na mě obrátili zástupci Rady dětí a mládeže Vysočina. Lídrům politických stran a hnutí položili sedm dotazů ohledně problematiky volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zde jsou mé odpovědi.

Považujete udržení současné výše neinvestiční podpory (vztaženo k úrovni financí roku 2017) za minimální závazek budoucí vlády pro rok 2018? Souhlasíte s tím, že je v dalších letech nezbytné navyšování v řádu alespoň deset procent ročně?
Vnímáme roli spolků dětí a mládeže v rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání jako velmi důležitou a nezastupitelnou. Tato skutečnost by pak měla mít odraz i v oblasti financování. Včetně financování z veřejných zdrojů, které by mělo zohledňovat i historický investiční dluh na nemovitostech využívaných k těmto aktivitám.

Souhlasíte s názorem, že v demokratickém státě musí být vymáhána povinnost na zodpovědných osobách? Vedoucí, učitel, ani starosta nemůže být odpovědný za to, zda je dítě jedoucí na tábor očkované. Pokud může chodit do školy (a nemůže přitom jet na tábor nebo školu v přírodě), nejedná se o zdravotní omezení, ale pouze o donucovací prostředek. Odmítáte stavět dobrovolné vedoucí táborů do role rukojmích? Jejich práce je třeba naopak si vážit.
Zajištění vakcinační ochrany populace proti nebezpečným infekčním chorobám je nepochybně důležitý cíl, který stát nemůže ignorovat. Sdílíme nicméně v zásadě názor, že existují účelnější cesty, jak tento cíl naplnit než přenášet odpovědnost za vymáhání této povinnosti na dobrovolné vedoucí v rámci mimoškolních aktivit.

Podporujete myšlenku, aby v rámci snižování administrativní zátěže malých podniků byla odňata povinnost zveřejňovat výkaz o majetku a závazcích subjektů vedoucích jednoduché účetnictví?
Souhlasíme, že je absurdní, aby neziskové organizace měly komplikovanější účetnictví než běžné firmy. ODS chce radikálně zjednodušit nejen účetnictví, ale veškerou administrativu všem daňovým poplatníkům, tedy i neziskovým organizacím. Jsme rozhodně připraveni hledat cesty, jak umožnit uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací z veřejných zdrojů.

Podpoříte úpravu autorského zákona (ve smyslu snížení finanční povinnosti) pro neziskovou veřejnou produkci dětských spolků vůči správcům práv (např. OSA)?
Podobně jako jsme se zavázali v našem programu zrušit šikanu drobných podnikatelů ze strany kolektivních správců, platí to tím spíše pro neziskové organizace.

Vodní zákon obsahuje špatnou definici omezení činnosti v záplavových zónách. Kvůli tomu se ruší tábory na místech, která sloužila k letnímu táboření dětí a mladých lidí desítky let. Na novelizaci byla shoda napříč politickým spektrem. Projednávání však skončilo před druhým čtením. Podpoříte novelizaci vodního zákona tak, aby se podařilo zachránit klasická tábořiště pro období prázdnin 2018?
Jednoznačně podporujeme záchranu tábořišť tam, kde už řadu let bez problémů fungují. Omezení výstavby v záplavových zónách se má zjevně vztahovat jen na trvale využívané objekty, ať už pro bydlení nebo komerčního charakteru, v žádném případě na dočasná tábořiště (i třeba s určitou semipermanentní strukturou).

Současnou komoru mládeže na Ministerstvu školství by měla nahradit Rada vlády pro mládež. Podpoříte tuto myšlenku, od níž si slibujeme konkrétnější a pružnější řešení praktických problémů spolkového života dětí a mladých lidí?
Jsme připraveni hledat i institucionální cesty na půdě legislativní i exekutivní k zajištění efektivní komunikace státu s neziskovými organizacemi působícími v oblasti mimoškolní péče o děti a mládež.

Naprostá většina neziskových organizací se snaží být transparentní. O spolcích sdružených v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina to lze říci spolehlivě. Základním nástrojem transparentnosti je veřejný rejstřík. Podporujete snahy, aby z rejstříku byly důsledně vymazány ty organizace, které nesplnily zákonnou povinnost aktualizace stanov a uvedení povinných údajů podle nového Občanského zákoníku?
Podporujeme implementaci nástrojů zajišťujících dodržení povinností vyplývajících z platné úpravy spolkového práva, vč. možnosti výmazu z veřejného rejstříku.


Celý text a odpovědi ostatních lídrů naleznete zde.